четвер, 22 серпня 2019 р.

Рекомендації щодо використання технології веб-квест на уроках історії


Професійна компетентність педагога є не лише сумою теоретичних знань та вміння їх репродукувати у певному обсязі, а є також мотивом і засобом розвитку навичок практичних дій в інформаційному суспільстві. Можливість різнобічного розвитку учня пропонують саме сучасні методики навчання й новітні технічні засоби. Широке й ефективне впровадження інноваційних методик у навчально-виховний процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості учнів і вчителів. Однією з таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати та вирішувати поставлені задачі є методика web-квестів.

Веб-квест – це ситуація з чіткими ролями всіх учасників.
Веб-квест – це пошукова діяльність, спрямована по одному або декількох маршрутах.
Веб-квест – це проблемне завдання, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.
Веб-квест – це технологія, зорієнтована на учнів, занурених у процес навчання, яка сприяє розвитку критичного мислення.
Веб-квест в освіті – це сайт в Інтернеті, з яким працюють і навчаються, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу, це приклад організації інтерактивного освітнього середовища.
Метою використання веб-технології є спонукання учнів до пошуку нової інформації, розширення, поглиблення, інтеграції знань, отриманих з інформаційних джерел. Для досягнення цієї мети вчителю предметнику необхідно виконати ряд завдань:
       ознайомитися з основами технології веб-квесту;
       апробувати прийоми даної технології на уроках;
       розвивати навички інформаційної діяльності учнів;
       формувати позитивне емоційне ставлення до процесу пізнання;
       підвищувати мотивацію навчання учнів, якість засвоєння знань з предмета, що вивчається.
Завдяки конструктивному підходу до навчання, учні не лише зможуть добирати й упорядковувати інформацію, отриману з інтернет джерел, а також скеровувати свою діяльність на вирішення проблемного питання.
Вважаємо, що технологія веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси інтернет й інтегруючи їх у навчальний процес, сприятиме:
– самонавчанню та самоорганізації;
– роботі в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), тобто навичок командного вирішення проблем;
– умінню знаходити кілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;
– навичкам публічних виступів.
Окрім того, веб-квест у навчанні – це:
– проблемне завдання з елементами рольової гри;
– формат уроку, зорієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності учнів, на якому значна частина інформації здобувається через ресурси інтернету;
– дидактична структура, у рамках якої вчитель удосконалює пошукову діяльність учнів, задає їм параметри цієї діяльності та визначає її час.
Використання даної технології на уроках історії дозволить:
– удосконалити навички знаходити інтернет інформацію учнями;
– розвивати мислення учнів на стадії аналізу, узагальнення та оцінки інформації;
– розвивати компютерні навички учнів;
– заохочувати учнів навчатися незалежно від учителя;
– розвивати дослідницькі та творчі здібності учнів;
– підвищити особистісну самооцінку учня.
Використання технології веб-квесту на уроці з історії суттєво підвищить інтерес учнів до предмета, забезпечить високий рівень внутрішньої мотивації учасників навчально-виховного процесу, урізноманітнить методичний інструментарій вчителя, поліпшить якість і продуктивність уроку.
Рекомендуємо наступні види завдань для веб-квестів:
– переказ – демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел у новому форматі: створення презентацій, плакатів, оповідань;
       компіляція – трансформація формату інформації. Отриманої з різних джерел: створення дидактичних матеріалів, віртуальної виставки;
       творче завдання –  створення відеоролика;
       самопізнання – будь-які аспекти дослідження особистості;
       наукові дослідження – вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі он-лайн джерел та інші.
Веб-квести найкраще підходять для роботи в міні-групах.
         Звертаємо увагу, що веб-квест повинен містити такі елементи:
       вступ, у якому вказуються терміни проведення роботи та питання над якими будуть працювати;
       посилання на ресурси мережі Інтернет: електронні адреси, книги, методичні посібники тощо;
– поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням принципів переробки інформації, допоміжними питаннями, таблицями, схемами;
       висновки, які мають містити результати виконаного завдання (практичне застосування).
Методика проведення веб-квеста включає в себе наступні етапи:
       початковий (учні ознайомлюються з завданнями та розподіляють ролі в команді);
       ролевий (учасники виконують завдання відповідно до визначених ролей);
       завдання для груп (пошук інформації по темі, розробка структури звіту, створення матеріалів для звіту тощо);
–  заключний (підведення підсумків, формулювання висновків, пропозицій, оцінювання).
         Веб-квест є комплексним проектом, тому оцінка за його виконання повинна ґрунтуватися на критеріях, які були б орієнтовані на тип проблемного питання та форму представленого результату. До критеріїв оцінювання веб-квесту належать:

        
1-5 балів
6-9 балів
10-12 балів
Розуміння завдання
Включено
нерелевантні
(не корисні)
матеріали,
лише одне
джерело, немає
аналізу зібраної
інформації
Включено, як
релевантні, так
і нерелевантні
матеріали;
обмежене коло
джерел

Робота демонструє
точне розуміння
завдання


Виконання завдання
Випадкова підбірка інформації, яка часто неточна, не має аналізу
Не всі джерела достовірні
Широкий спектр джерел, достовірна інформація, висновки, аргументи, цитати
Результат роботи
Матеріал логічно не структурований, немає чітких відповідей на запитання
Точність, структурованість подання, але не достатньо виражена власна оцінка
Чітко, логічно, структуровано подання інформації. Критичний аналіз матеріалу
Творчий підхід
Копіювання інформації з джерел без критичного осмислення
У домінанті лише одна точка зору на проблему, або робляться порівняння без висновків
Подано різні підходи до проблеми.
Робота має чітку індивідуальність.

Самостійна робота учнів за технологією веб-квест носить творчий характер, виконується в атмосфері співробітництва та  відповідальності за успіх усієї команди.
Граючи певну роль, учні навчаються дивитися на проблему з різних точок зору. Це дозволяє учням робити відкриття, а не просто засвоювати інформацію.
Таким чином, веб-квест є інструментом для впровадження елементів гри в навчання, який сприяє розвитку критичного мислення, пізнавальної активності учнів, навичок самостійного отримання знань, підвищує їх мотивацію, покращує якість знань.

Немає коментарів:

Дописати коментар