четвер, 22 серпня 2019 р.

Проект «Виковистання web-квестів на уроках історії як засіб стимулювання навчальної діяльності учнів» створений з метою створення атмосфери творчого пошуку, що допомагає школяреві якомога більш повно розкрити свої здібності, використовуючи інформаційні ресурси Інтернету.

Тенденції розвитку сучасного суспільства впливають на зміни, що відбуваються в системі освіти. В даний час проблема становлення інтересу до історії стала актуальною, у зв'язку з тим, що відбулися значні зміни в суспільстві та освіті, які багато в чому визначаються особливостями переходу до інформаційного суспільства. Стрімко наростаючі обсяги навчальної інформації увійшли в протиріччя з самими можливостями її засвоєння. Для формування і розвитку в учнів ключових компетенцій необхідно створювати педагогічні умови, що сприяють розвитку особистості дитини, в тому числі і сприяють підвищенню рівня її творчої активності та пізнавального інтересу, яку потрібно розглядати як один з показників особистісного зростання учнів, що забезпечує підвищення якості освіти.


Актуальність теми полягає в тому, що інформаційні технології безперервно оновлюються і ускладнюються. Виникає проблема їх адаптації, ефективнішого впровадження в систему освіти. Web-квест - це захоплююча подорож мережею Інтернет. Вона має ряд певних переваг, а для вчителів, які вперше використовують Інтернет на уроці, технологія web-квестів - відносно легкий спосіб навчитися користуватися Всесвітньою павутиною в освітніх цілях.
Інноваційність. Web-квест на уроці історії - активна форма навчального заняття. Розробляються web-квести для максимальної інтеграції Інтернету на уроках історії на різних рівнях навчання у навчальному процесі. Так як мета роботи НЕ змагальна, то в процесі роботи над web-квестом відбувається взаємне навчання членів команди вмінням роботи з комп'ютерними програмами та Інтернет.
Практична значимість роботи: Технологія web-квест відводить учнів від споживацького ставлення до Мережі. Творчість, співпраця, мотивація, вміння працювати в команді, виконуючи різні соціальні ролі – це далеко неповний перелік «плюсів» цієї технології. Саме web-квест є інструментом, за допомогою якого вчитель отримує можливість формувати і розвивати навички та вміння необхідні для вивчення історії. Це технологія, що дозволяє працювати в групах (від 3-х до 5-ти осіб), розвиває конкурентність і лідерство. По суті, web-квест - це інтерактивний процес, під час якого учні на уроках історії самостійно добувають необхідні знання. Роботу за технологією «web квест» можна використовувати скрізь, де є вихід в Інтернет, незалежно від навчального предмета, що вивчається.

WEB-КВЕСТ - НОВА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ

Без нових інформаційних технологій неможливо уявити собі сучасну школу. Їх розвиток призводить до утворення нових способів використання Інтернету. Сьогодні більшість учнів вільно користуються сучасними інформаційними технологіями, це допомагає їм знаходити й обробляти інформацію, а також представляти її в різних презентативних формах.
Одна з можливостей використання Інтернету в освітньому процесі - Webqust.
Особливістю освітніх web-квестів є те, що частина або вся інформація для самостійної або групової роботи учнів з ним знаходиться на різних web-сайтах. Крім того, результатом роботи з web-квестом є публікація робіт учнів у вигляді web-сторінок і web-сайтів (локально або в Інтернет). Завдання web-квеста являють собою окремі блоки питань і переліки адрес в Інтернеті, де можна отримати необхідну інформацію. Питання сформульовані так, щоб при відвідуванні сайту учень був змушений зробити відбір матеріалу, виділивши головне з тієї інформації, яку він знаходить.
По суті, основою web-квестів є проектна методика, яка виникла ще на початку століття в США.
Розробниками web-квеста як навчального завдання є Берні Додж, професор освітніх технологій Університету Сан-Дієго (США) і Том Марч.
Освітній web-квест (webquest) - проблемне завдання c елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.
Web-квести охоплюють окрему проблему, навчальний предмет, тему, можуть бути і міжпредметні.
Web-квести можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Метою короткострокових проектів є придбання знань і здійснення їх інтеграції в свою систему знань. Робота над короткочасним web-квестом може займати від одного до трьох навчальних занять.
Довгострокові web-квести спрямовані на розширення і уточнення понять. По завершенні роботи над довгостроковим web-квестом учень повинен вміти вести глибокий аналіз отриманих знань, уміти їх трансформувати, володіти матеріалом настільки, щоб зуміти створити завдання для роботи по темі. Робота над довгостроковим web-квестом може тривати від одного тижня до місяця (максимум двох).
Пошуковий характер технології дозволяє активізувати дослідницьку діяльність самого викладача і учнів. Доступ в Інтернет надає величезні можливості вибору джерела інформації. Її пошук і обробка можуть розглядатися як інтерактивне діалогове взаємодія учнів з комп'ютером, при якому переслідуються реальні цілі комунікації (запит і отримання інформації), в якому комп'ютер виступає в ролі партнера по комунікації.
При роботі з великими обсягами інформації в учнів формуються вміння та навички критичного мислення, здатність здійснювати вибір і нести за нього відповідальність, оцінювати ефективність інформаційного пошуку, визначати грамотно обсяг пропонованої інформації. Таким чином, відбувається формування інформаційної та комунікативної компетентностей.
Візуалізація результатів праці та оцінка виконаної роботи. Поетапні результати роботи, виведені на екран, роблять оцінку діяльності студентів наочною, рефлексію - усвідомленою.
Види завдань для web-квестів:
 • Переказ - демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, розповіді.
 • Планування та проектування - розробка плану або проекту на основі заданих умов.
 • Самопізнання - будь-які аспекти дослідження особистості.
 • Компіляція - трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.
 • Творче завдання - творча робота в певному жанрі - створення п'єси, вірші, пісні, відеоролика.
 • Аналітична завдання - пошук та систематизація інформації.
 • Детектив, головоломка, таємнича історія - висновки на основі суперечливих фактів.
 • Досягнення консенсусу - вироблення рішення по гострій проблемі.
 • Оцінка - обгрунтування певної точки зору.
 • Журналістське розслідування - об'єктивний виклад інформації (поділ думок і фактів).
 • Переконання - схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.
 • Наукові дослідження - вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.

Структура web-квесту

Вступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квесту, попередній план роботи, огляд всього веб-квесту.
Центральне завдання, де чітко визначено підсумковий результат самостійної роботи Список інформаційних ресурсів
Опис процедури роботи, який необхідно виконати кожному учаснику веб-квесту при самостійному виконанні завдання.
Опис критеріїв та параметрів оцінки веб-квесту.
Керівництво до дій, яке може бути представлено у вигляді питань, які організовують навчальну роботу (наприклад, пов'язаних з визначенням часових рамок, загальною концепцією, рекомендаціями щодо використання електронних джерел, виставою "заготовок" веб-сторінок і ін.).
Висновок, де підсумовується досвід, який буде отриманий учасниками під час самостійної роботи над веб-квестом. Іноді корисно включити до висновку риторичні запитання, щостимулюють активність учнів продовжити свої досліди в подальшому.

Етапи роботи над web-квестом

Початковий етап (командний)
Учні знайомляться з основними поняттями з обраної теми, матеріалами аналогічних проектів. Розподіляються ролі в команді.
Рольовий етап
Індивідуальна робота в команді на загальний результат. Учасники одночасно, відповідно до обраних ролей, виконують завдання. Так як мета роботи НЕ змагальна, то в процесі роботи над web-квестом відбувається взаємне навчання членів команди вмінням роботи з комп'ютерними програмами та Інтернет. Команда спільно підводить підсумки виконання кожного завдання, учасники обмінюються матеріалами для досягнення спільної мети - створення сайту.
Завдання:
 1. пошук інформації по конкретній темі;
 2. розробка структури сайту;
 3. створення матеріалів для сайту;
 4. доопрацювання матеріалів для сайту.
Заключний етап
Команда працює спільно, під керівництвом педагога, відчуває свою відповідальність за опубліковані в Інтернет результати дослідження.
За результатами дослідження проблеми формулюються висновки і пропозиції. Проводиться конкурс виконаних робіт, де оцінюються розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, її ставлення до заданої теми, критичний аналіз, логічність, структурованість інформації, визначеність позицій, підходи до вирішення проблеми, індивідуальність, професіоналізм подання. В оцінці результатів беруть участь як викладачі, так і учні.
Реальне розміщення web-квестів у мережі дозволяє значно підвищити мотивацію учнів на досягнення найкращих навчальних результатів.
Критерії оцінки робіт учнів
Досвід показує, що найсуворішими суддями робіт є самі учні. Тут важливо у заключному етапі, коли проводиться публічне представлення виконаних робіт, організувати конструктивне обговорення. Відкрите оцінювання власної роботи і роботи учнів дозволяє вчитися бути коректними у висловленні зауважень, визначати найбільш цікаві знахідки у виконаних завданнях, формулювати власні критерії оцінювання.
На завершення роботи над проектом, після підведення підсумків, важливо використовувати матеріальне і моральне стимулювання високих результатів.
У процесі творчої роботи учні отримують не «готові до вживання» знання, а самі залучені в пошукову діяльність. Згідно з критеріями оцінки якості, розроблені Т.Марчем, хороший освітній квест повинен мати інтригуюче вступ, чітко сформульоване завдання, яке провокує мислення вищого порядку, розподіл ролей, яке забезпечує різні кути зору на проблему, обґрунтоване використання інтернет-джерел.

WEB-КВЕСТ – АКТИВНА ФОРМА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСА

Навчальна діяльність - свідома діяльність учнів по засвоєнню знань, умінь, навичок. Для того, щоб вона була успішною, потрібно створювати мотивацію через емоційний інтерес та зацікавленість. Мотивація - найважливіший компонент структури навчальної діяльності. Вона полягає в тому, що дитина отримує задоволення від самої діяльності, значущості для особистості безпосереднього в ії результаті" (Б. В. Додонов).
Перевагу треба віддавати не зовнішній мотивації (одержати оцінку), а внутрішній (станеш цікавіше іншим людям, зможеш досягти що - небудь). Учневі тоді все зрозуміло, коли цікаво.
Мотивація сприяє розвитку пізнавальному інтересу. Який в свою чергу являє собою сплав, найважливіший для розвитку особистості, психічних процесів. Важливою особливістю пізнавального інтересу є те, що центром його буває така пізнавальна задача, яка вимагає від людини активної, пошукової або творчої роботи. Під ці параметри підходять сучасні методи навчання - інформаційні технології. Зокрема хочеться звернути увагу на використання web-квестів на уроках історії.
Яким же чином web-квест технология підвищує мотивацію учнів?
 1. Реалізуючи мотиваційний компонент, можна ввести в web-квест різноманітні ігрові форми. Цікавість плюс ілюстративність особливим чином забарвлює матеріал, робить процес оволодіння знаннями більш привабливим, дає поживу уяві, сприяє формуванню позитивних емоцій, надає впевненість в успішності.
 2. Модальність, тобто використання якомога більшої кількості сенсорних каналів сприйняття інформації. Тут особливо цінні засоби мультимедіа. Візуалізація досліджуваного матеріалу створює умови для розвитку пам'яті й мови, робить відкритими знання, має велику виховну силу, є хорошим діагностичним засобом. Ілюстрації особливо необхідні тоді, коли об'єкти недоступні безпосередньому спостереженню, а слово педагога виявляється недостатнім, щоб дати уявлення про досліджуваному об'єкті або явищі.
 3. Словообраз. Засобами квесту можна за найкоротший час продемонструвати і динамічні процеси, і статичні образи. Це особливо важливо при формуванні вміння зіставляти, порівнювати об'єкти і явища, узагальнювати факти, виділяти головне, розкривати асоціативні зв'язки.
 4. Структурованість подачі навчального матеріалу. Стосовно до технології web-квест-це розгалужена структура представлення інформації, реалізована за допомогою гіперпосилань, що сприяє організації чітких логічних зв'язків, сприяє цілісного розуміння досліджуваного питання, дозволяє оперативно регулювати обсяг змісту досліджуваної теми, надає учням можливість самостійно вибудовувати індивідуальну траєкторію навчання.
 5. Пошуковий характер технології дозволяє активізувати дослідницьку діяльність самого викладача і учнів. Доступ в Інтернет надає величезні можливості вибору джерела інформації. Її пошук і обробка можуть розглядатися як інтерактивне діалогове взаємодія учнів з комп'ютером, при якому переслідуються реальні цілі комунікації (запит і отримання інформації), в якому комп'ютер виступає в ролі партнера по комунікації. При роботі з великими обсягами інформації в учнів формуються вміння та навички критичного мислення, здатність здійснювати вибір і нести за нього відповідальність, оцінювати ефективність інформаційного пошуку, визначати грамотно обсяг пропонованої інформації. Таким чином, відбувається формування інформаційної та комунікативної компетентностей.
 6. Візуалізація результатів праці та оцінка виконаної роботи. Поетапні результати роботи, виведені на екран, роблять оцінку діяльності учнів наочною, рефлексію – усвідомленою.
 7. В інтелектуальній діяльності, що протікає під впливом пізнавальних інтересів, проявляється:
 • активний пошук;
 • здогадка;
 • дослідницький пошук;
 • готовність до вирішення завдання.
Web-квест на уроці історії - активна форма навчального заняття. В процесі творчої роботи учні отримують не «готові до вживання» знання, а самі залучені в пошукову діяльність.

ВИКОРИСТАННЯ WEB-КВЕСТІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Освітні web-квести для учнів 6-х і 7-х і 8-х класів: "Греко-перські війни", "Мешканці Київської Русі", "Вічне місто", "Руїна" були розроблені з метою стимулювання навчальної діяльність учнів, зацікавлення їх в вивченні історії України та Всесвітньої історії.
В якості ілюстрації використання web-квестів в навчальному процесі пропоную розглянути проект з всесвітньої історії в 6 класі. Тема: "Греко-перські війни".

ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ

1. Початковий етап
 • Вчитель проводить активну підготовчу роботу, знайомить учнів з темою, формулює основну проблему, актуальность роботи над проектом
 • Учні формують групи за інтересом.
Група І – «Перси», ІІ – «Греки», ІІІ – «Журналісти», ІV – «Історики»
Завдання web-квесту подаються окремими блоками з переліком адресу в Інтернеті, де можна отримати необхідну інформацію.
2. Рольовий етап.
- Індивідуальна робота в команді на загальний результат. Учні одночасно, у відповідності з обраними ролями, виконують завдання. Наприклад, группа «Перси» заходить на свою сторінку web-квеста. На ній розміщені задачи, які треба виконати.
Так як мета роботи не змагальна, то в процесі роботи над web-квестом відбувається взаємне навчання членів команди умінь роботи з комп'ютерними програмами та Інтернет. Команда спільно підводить підсумки виконання кожного завдання, учасники обмінюються матеріалами для досягнення спільної мети - створення сайту.
3. Заключний етап
Команди працюють спільно, під керівництвом педагога, відчуває свою відповідальність за результати дослідження. В шостому класі ми робимо презентації, пишемо ессе. В старших класах учні створюють власні web-сторінки, web-сайти, буклети. За результатами дослідження проблеми формулюються висновки. Завдання вчителя – плекати самостійність учнів.
Проводиться конкурс виконаних робіт, де оцінюються розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, її ставлення до заданої теми, критичний аналіз, логічність, структурованість інформації, визначеність позицій, підходи до вирішення проблеми, індивідуальність, професіоналізм подання. В оцінці результатів беруть участь як викладачі, так і учні шляхом обговорення або інтерактивного голосування.
Результати роботи розміщують, по бажанню, в мережі Інтернет, в web-квесті є окрема сторінка «Роботи учнів», як правило там розміщені кращі роботи учнів. В проектах «Мешканці Київської Русі», «Руїна» мною були розміщені такі роботи учнів.
Посилання на ресурс:
 1. https://sites.google.com/site/vebkvestzitelikievskojrusi/raboty-ucasihsa
 2. https://sites.google.com/site/ruina6080r/roboti-ucniv
При проведенні такого уроку важливо чітко усвідомити роль кожного учасника навчально-виховного процесу та розподілити їх обов’язки для досягнення максимальної ефективності.

Web-квест «Греко-перські війни»

Мета web-квесту «Греко-перські війни» - познайомити учнів з особливостями ведення греко-перських війн, їх причинами та наслідками.
У ході роботи над даним web-квестом вирішувалося цілий ряд завдань:
 • підвищення мотивації учнів до вивчення історії;
 • розвиток навичок роботи з інформаційними ресурсами;
 • формування почуття патріотизму і любові до Батьківщини;
 • формування громадянської активності та соціальної відповідальності;
 • формувати негативне ставлення до будь-яких проявів насильства.
Після проходження web-квесту учні повинні:
 • Мати уявлення про особливості ведення греко-перських війн, їх причини та наслідки.
 • мати уявлення про послуги, які надає будь-якому користувачу всесвітня мережа Інтернет;
 • Давати моральну оцінку війнам, як способу вирішення суперечностям між людьми
Тип web-квесту: короткочасний.

Хід web-квесту «Греко-перські війни»

І. Організаційний момен

ІІ. Мотивація web-квесту.

Вчитель: сьогодні на уроці ми продовжимо вивчення історії стародавньої Греції. Познайомимося з новим розділом "Греція в V—ІV ст. до н.е.".
В історичній науці цей період історії стародавньої Греції ще називають "класичним періодом", який охоплює недовгий час близько 200 років. Cьогодні ми з вами починаємо вивчення подій і сурових випробувань які прийшли на долю стародавніх греків.
Мета web-квесту познайомитись з особливостями ведення греко-перських війн, їх причинами та наслідками.
Випереджальні завдання
Напередодні уроку учнівські групи вибрали завдання web-квесту «Греко-перські війни». і підготували матеріал. Подивимось, що у них вийшло.
Роль 1. Перси
Завдання
 • Охарактеризувати географічне і політичне становище Персії та Греції;
 • Розкрити причини походу Дарія Першого на Грецію;
 • Описати Марафонську битву.
Для цього потрібно відповісти на такі питання:
 1. Географічне положення Перської імперії;
 2. Особливості політичного устрою Перської імперії;
 3. Дати характеристику перської армії;
 4. З'ясувати причини нападу на Грецію;
 5. Географічне положення Греції;
 6. Особливості політичного устрою Греції;
 7. Описати хід Марафонської битви;
 8. З'ясувати наслідки Марафонської битви.
Посилання, які допоможуть вам відповісти на питання.
 • http: //sites.google.com/site/annasergeevnalunina/priroda-drevnej-grecii
 • http://on-infantry.narod.ru/do-ne/perst.htm
 • http://antiquites.academic.ru/639/
марафонська битва
 • http://war-ellada.narod.ru/texts/ellada.htm,
Форма звіту: презентація.
Роль 2. Греки
Завдання
 • Описати Марафонську бітву, похід Ксеркса на Грецію;
 • Розкрити битву при Фермопілах.
Для цього потрібно відповісти на такі питання:
 1. Похід Ксеркса на Грецію;
 2. Приготування греків до війни;
 3. Оборона Фермопіл;
 4. Зрада;
 5. Наслідки поразки греків.
Посилання, які допоможуть вам відповісти на питання.
 • http://on-infantry.narod.ru/do-ne/perst.htm
 • http://www.youtube.com/watch?v=Xk-LIv9CRLk
 • http://antiquites.academic.ru/639/
 • http://war-ellada.narod.ru/texts/ellada.htm
Форма звіту: презентація.
Роль 3. Журналісти (військовий репортаж)
Завдання
 • Описати Саламінську битву
 • Підвести підсумки битви
Для цього потрібно відповісти на такі питання:
 1. Створення грецького флоту;
 2. Хитрість греків;
 3. Хід битви;
 4. Результат битви;
 5. Познайомитися з грецьким поетом, учасником битви;
 6. Визначити значення Саламинской битви;
Посилання, які допоможуть вам відповісти на питання.
 • http://on-infantry.narod.ru/do-ne/perst.htm
 • http://www.youtube.com/watch?v=Xk-LIv9CRLk
 • http://ukrmap.su/ru-wh6/1131.html
 • http://www.ancienthistory.spb.ru/book/13-37voiny/
Форма звіту: презентація, ессе.
Група 4. Історики
Завдання
 • Розкрити причини і наслідки греко-перських війн, як для Греції, так і для Персії.
 • Підвести підсумки;
 • Відповісти на запитання: Чому маленька Греція змогла перемогти велику і могутню Перську імперію?
Для цього потрібно відповісти на такі питання:
 1. Визначити причини греко-перських війн;
 2. Розкрити наслідки греко-перських війн;
 3. Показати різні точки зору щодо цих війн;
 4. Підвести підсумки.
 5. Відповісти на питання: Чому маленька Греція змогла перемогти велику і могутню Перську імперію?
Посилання, які допоможуть вам відповісти на питання.
 • http://www.youtube.com/watch?v=Xk-LIv9CRLk
 • http://antiquites.academic.ru/639/
 • http://on-infantry.narod.ru/do-ne/perst.htm
 • http://war-ellada.narod.ru/texts/ellada.htm
Форма звіту: презентація, буклет.

ІІІ. Роботи учасників веб-квесту над обраними завданнями з використанням ресурсів мережі Інтернет.

IV. Представлення результатів роботи.

Виступ учнів з кожної групи. Представлення звіту.

V. Підведення підсумків. Оцінювання учнів.

Обговорення кожного виступу. Самооцінка та взаємооцінка результатів роботи.
Отже, web-квест — це форма уроку з орієнтацією на розвиток пізнавальної, дослідницької діяльності учнів, на якому основна частина інформації добувається через ресурси Інтернет. Ця технологія перетворює інформаційні технології на універсальний інструмент, здатний допомогти в рішенні найрізноманітніших проблем сучасної людини.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Використання web-квестів на уроках історії дає свої позитивні результати. Підвищився не тільки рівень мотивації до предмета історії, але й зросла якість знань і рівень навченості на 13%.
В результаті роботи над web-квестом учні покращили свої знання. Поряд з рівнем мотивації навчання учнів з предмету відстежується позитивна динаміка загальної успішності та якості знань з історії.
Результати роботи учні продемонстрували на відкритому уроці «Греко-перські війни». Учні 8 класу виступили на семінарі «Використання сервісів WEB 2.0 в сучасній школі».

ВИСНОВОК

Сучасна дитина, це вже не той учень, якого ми вчили в кінці минулого століття і в перші роки 21 століття. Ще не переступивши шкільний поріг, дитина легко відкриває «двері» в Інтернет.
Web-квест - це унікальна можливість використання всесвітньої мережі для навчання. Традиційне навчання часто спонукає збирати готові відповіді, накопичуючи інформацію, але найбільш важливі питання вимагають від учня більше часу витрачати саме на роздуми над значенням і ступенем важливості інформації. Web-квест дозволяє школярам робити відкриття, а не просто засвоювати інформацію, підвищує впевненість у власних силах, пробуджує інтерес і самооцінку.
Підвищується мотивація школярів до вивчення історії, з одного боку, і до використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого;
 • учні набувають навички науково-дослідної діяльності і роботи з інформацією, а також навички публічних виступів;
 • розвиваються навички командного вирішення проблем.
 Все це сприяє формуванню як комунікативної, так і інформаційної компетенцій.
WEB-квест дуже своєчасний і корисний інструмент для впровадження елементів гри у навчання. Навчання стає цікавішим, крім того підвищується мотивація. Сучасні викладачі, які застосовують WEB-квести, змінюють традиційні методи навчання на більш перспективні. Навчаючи дітей, навчаються самі.
Web-квест є чудовим засобом для створення міжнародних проектів, розвитку міжкультурних комунікацій і розуміння між націями.
Найголовніше – діти вчаться працювати в команді! Вони відмовляються від віртуального спілкування, яке ніколи не замінить їм досвід живого спілкування з людьми, коли доводиться контролювати свої емоції, думки, дії; погоджуватися з думкою інших.

ДЖЕРЕЛА ВИКОРИСТАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 1. http://festival.1september.ru
 2. http://uk.wikipedia.org
 3. http://www.itlt.edu.nstu.ru
 4. http://blognauroke.blogspot.com
 5. http://wquest.info
 6. http://ito.edu.ru
 7. http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html
 8. http://webquest.sdsu.edu/webquestrubric.html
 9. http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/
 10. http://book.net/index.php?bid=8963&chapter=1&p=achapter

Немає коментарів:

Дописати коментар